قالب هیدرولیک خودکار صعود

  • قالب هیدرولیک خودکار صعود

    قالب هیدرولیک خودکار صعود

    سیستم قالب هیدرولیک خودکار صعود (ACS) یک سیستم قالب خود صعود به دیوار است که توسط سیستم بالابر هیدرولیکی خود نیرو می گیرد.سیستم قالب (ACS) شامل یک سیلندر هیدرولیک، یک کموتاتور بالا و پایین است که می تواند قدرت بالابر را بر روی براکت اصلی یا ریل صعود تغییر دهد.